Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. The chart above shows the time that Dave spends on his favorite activities in one week. Using the chart, how long did Dave spend on softball?
A.  1 hour
B.  2 hours
C.  3 hours
D.  4 hours


2. How many more hours did Dave spend on fishing than on reading?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4January, March, May, _______, September


3. If the pattern above continues, what month should Renee write in the blank?
A.  June
B.  July
C.  October
D.  November


4. Christopher has 5 rubber action figures and 7 wooden trains. How many toys does Christopher have in all?
A.  11
B.  12
C.  13
D.  14
5. If the number pattern above continues, which two numbers come next?
A.  12, 14
B.  14, 15
C.  11, 12
D.  13, 16


6. Sam bought a baseball bat for $6 and a pair of gloves for $14. How much did he spend in all?
A.  $21
B.  $20
C.  $18
D.  $10one month _______ three weeks

7. Which sign fills in the blank to make the statement above true?
A.  <
B.  >
C.   =
D.   +


8. Denise’s soccer game started at 3:30 p.m. and finished at 7:00 p.m. How long did the game last?
A.  4 hours
B.  3 and half hours
C.  3 hours
D.  2 and half hours


9. Teresa brings $5 to the book fair. She buys a cook book for $3. How much money does Teresa have left?
A.  $8.00
B.  $5.00
C.  $2.00
D.  $1.00


10. What is probably helpful when you give a friend the directions to your home?
A.  count the number of rooms in your home
B.  let your friend find a pattern
C.  let your friend guess and check
D.  sketch a simple direction map
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: