Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Looking at the picture above, about how many blocks tall is Wally the Wolf?
A.  3 blocks
B.  4 blocks
C.  5 blocks
D.  8 blocks

2. Amy and Eddie want to watch the puppet show at the school carnival. They get to the school at 4 p.m. If the next show starts in 30 minutes, which clock shows the next show time?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. Polly the Parrot eats 3 crackers. Then, it eats 3 grapes. How many treats did Polly the Parrot eat in all?
A.  12
B.  6
C.  2
D.  1


4. The treats in a vending machine are shown above. Mary bought 2 items that cost 9 cents total. What did she buy?
A.  
B.  
C.  
D.  
5. Kristine bought 2 treats that cost 8 cents total. What did she buy?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Samantha started reading the book The Rainbow Fish at 7:45 a.m. She finished at 8:00 a.m. How long did it take Samantha to finish reading her book?
A.  15 minutes
B.  20 minutes
C.  25 minutes
D.  30 minutes

7. There are 18 students in Mrs. White’s class. 15 of the students are boys. How many students in Mrs. White’s class are girls?
A.  4
B.  3
C.  2
D.  1


8. Peter started with 17¢, as you can see in the top row of coins. His dad gave him some more coins last night, which you can see in the bottom row of coins. How much money does Peter have now?
A.  36¢
B.  41¢
C.  45¢
D.  46¢

9. Laura, Anita, Kim, and Lisa measured the width of their classroom using their own feet. Laura measured 20 feet, Anita measured 18 feet, Kim measured 19 feet, and Lisa measured 21 feet. Using the information, whose feet were probably the longest?
A.  Laura
B.  Anita
C.  Kim
D.  Lisa

10. Brandon needs to put away his 80 X-Men toys. Each toy box can hold 30 X-Men toys. How many toy boxes does Brandon need?
A.  5
B.  4
C.  3
D.  2


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: