Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Caleb was the last person in the line to vote. How many people were in front of him?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  3

2. At 4 p.m., the thermometer in Haley’s backyard read 81 °F. At 10 p.m., it dropped 8 °F. What was the temperature at 10 p.m.?
A.  72 °F
B.  63 °F
C.  73 °F
D.  71 °F
3. If it was 75 °F when Haley checked the temperature this morning, then how many degrees did it rise since 10 p.m. yesterday?
A.  2 °F
B.  3 °F
C.  5 °F
D.  6 °F
_______

4. Ryan made a growing pattern with the shapes you see. Which shape is missing?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Adam is learning to count by 4s. If Adam just counted 56, which number will he count next?
A.  58
B.  59
C.  60
D.  62

6. Ella leaves school at 3:00 p.m. She goes to dance class at 5:30 p.m. How much time does she have before dance class?
A.  3 and a half hours
B.  3 hours
C.  2 and a half hours
D.  2 hours


7. The Science Club planned on taking a trip. The members voted on 4 places. How many members voted for the Museum and the Planet Show?
A.  46
B.  27
C.  63
D.  73


2 tens + 1 one = ?

8. What is the answer to the question above?
A.  3
B.  20
C.  21
D.  201


9. Grace and her three classmates are jump roping to raise money. Their scores are 89, 60, 43, and 28. If Grace had the second highest score, what is her score?
A.  89
B.  60
C.  43
D.  28
10. Grace’s classmates raised $10, $21, and $15 for the “Jump Rope for Heart” event. If the four students raised a total of $56, then how much money did Grace raise?
A.  $15
B.  $12
C.  $10
D.  $5


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: