Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Parker visited Space Center Houston during Spring Break. He made a chart to show how many trips each space craft made into space. Using Parker’s chart how many more trips did make than ?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6

2. How many trips did and make in all?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  8

3. Which of the following numbers is the same as 3 tens and 4 ones?
A.  43
B.  304
C.  34
D.  134

4. Mimi was wearing 11 Silly Bands on her wrist in the morning. By the end of the day, she had lost 3 of them. How many Silly Bands does Mimi have left?
A.  11
B.  9
C.  8
D.  3

5. Ben is playing the “I Spy” game with his best friend, Pete. Ben sees many similar shapes. Which of the objects below are similar to the shapes that Ben has already seen?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Timmy and Jill enjoy reading Junie B. Jones books at the library. Last week, Timmy read 4 books and Jill read 7 books. How many more books did Jill read than Timmy?
A.  7
B.  4
C.  3
D.  11

7. Lewis' family had 6 eggs in an egg carton. His mommy cooked 2 eggs for breakfast this morning. How many eggs were left in the carton?
A.  10
B.  6
C.  4
D.  2

8. Heather made pretty party hats for the friends she invited to her birthday party. If 10 of them are coming, how many more party hats does she need to make?
A.  2
B.  3
C.  5
D.  7

9. Mr. Lawson has 12 creative students in his art class. If 7 of the students are boys, then how many girls are in his art class?
A.  12
B.  7
C.  5
D.  4

10. Which of the following number sentences has the same value as 11 + 3 = ?
A.  7 + 5 =
B.  7 + 7 =
C.  10 + 3 =
D.  20 - 5 =
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: