Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following activities often lasts about 2 hours?
A.  putting on a coat
B.  having breakfast
C.  watching a movie in a theater
D.  singing a song

2. Becky has 4 dimes, 2 nickels, and 8 pennies. She want to buy a toy at Toys R Us nearby. Which of the following toys can she buy?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Which of the following problems has the same answer as 11 – 2 = ?
A.  10 - 3 = ?
B.  4 + 6 = ?
C.  3 + 6 = ?
D.  2 + 8 = ?

4. Jenny is saving coins in her pink piggy bank. How many coins has she saved so far?
A.  26¢
B.  27¢
C.  36¢
D.  57¢

5. Nick caught 10 fish at the lake. He put 3 fish in the first pail and 3 fish in the second pail. How many fish will he put in the third pail?
A.  7
B.  6
C.  4
D.  3

6. Christopher is 6 years old. Max is twice as old as Christopher. How old is Max?
A.  16
B.  12
C.  8
D.  60
1, 2, ____, 8, 16, 32

7. Which number completes the pattern above?
A.  3
B.  4
C.  6
D.  10

8. Amy lives 30 minutes away from West Oaks Mall. If Amy leaves her house at 3:30 p.m., at what time will she arrive at the mall?
A.  3:50 p.m.
B.  4:00 p.m.
C.  4:30 p.m.
D.  6:30 p.m.

9. Iris painted the following shapes on her paper. Which shape has more than 4 corners?
A.  
B.  
C.  
D.  

10. The school bell rings at 8:00 a.m. It takes Jacob and Paul 15 minutes to walk to school. Which statement is probably true?
A.  If they leave the house at 7:50 a.m., they will be at school on time.
B.  If they leave the house at 7:45 a.m., they will be at school on time.
C.  If they leave the house at 7:55 a.m., they will be at school on time.
D.  If they leave the house at 7:30 a.m., they will be late for school.
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: