Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Rey and Sandra went to see “The Smurfs” movie, which started at 1:30 p.m. If the movie ended at 3:30 p.m., how long was the movie?
A.  1 hour
B.  2 hours
C.  2.5 hours
D.  3 hours
2. Linda and Jane each ate 2 slices of the pizza above. What fraction of the pizza did they eat in all?
A.  half
B.  a quarter
C.  three quarters
D.  the whole pizza
3. An ice cream cone with sprinkles cost 65¢ at Baskin Robbins. Jackie paid for it with 2 quarters and 2 dimes. How much change should she get back?
A.  10¢
B.  
C.  15¢
D.  20¢


4. Gary the Gorilla has 54 bananas. He gives 7 bananas to Harry the Hippo. How many bananas does Gary have left?
A.  61
B.  49
C.  47
D.  14
5. Casey brought 18 cupcakes to the class party. Lena brought 12 cupcakes. How many cupcakes did they bring in all?
A.  6
B.  30
C.  28
D.  24


6. Karen has 2 quarters, 2 dimes, 2 nickels, and 3 pennies in her purse. If she buys a jar of jellybeans that costs 75¢, how much money will she have left?
A.  
B.  
C.  
D.  10¢


7. Timmy has violin lessons at 4 o’clock. Which of the clocks below shows 4 o’clock?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. Ryan had 4 Snickers candy bars. Then, Hannah gave him some more. Now, Ryan has 10 in all. How many Snickers candy bars did Hannah give Ryan?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  10There are 8 cows in the field and 3 cows in the barn. How many more cows are in the field than in the barn?


9. What should you do to solve the problem above?
A.  add
B.  subtract
C.  measure using ruler
D.  count by 10


10. There was a school of 6 fish in the sea. Then, two fish swam away. Which number sentence matches what happened in this story?
A.  4 – 2 = 2
B.  3 + 2 = 5
C.  6 – 2 = 4
D.  2 + 2 = 4
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: