Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. It takes 20 minutes for Jason to ride his bike to Danny’s house. If Jason leaves his house at 7:30 a.m., which clock shows the time he will arrive at Danny’s house?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Josh bought a bright green pencil for 25¢. If he paid with a one dollar bill, how much change should Josh get back?
A.  1 cent
B.  1 quarter
C.  3 quarters
D.  4 quarters


3. Look at the shapes that Sofia drew. Which description tells what these shapes have in common?
A.  same shape and size
B.  same shape and type of angles
C.  same number of sides
D.  same size

4. On the school playground, Ellen crossed the monkey bars 5 times. Brooke crossed the monkey bars 5 times also. How many times in all did Ellen and Brooke cross the monkey bars?
A.  5
B.  10
C.  7
D.  6

5. Lindsey baked a rectangular shaped cake. Which answer shows Lindsey’s cake cut into tenths?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Rodrigo is playing a game with blocks. He finds two blocks that are the same shape but different sizes. Which two blocks did he find?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Which of the following numbers is the greatest?
A.  8,456
B.  8,799
C.  8,009
D.  8,540


8. Tanya is celebrating her birthday today! On her first try, she blows out 5 candles on her cake. How many more candles should Tanya blow out on her second try?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4

9. For her birthday, Tanya gets 6 gifts from her aunt in New York, 5 gifts from her mom, and 8 from her grandfather. How many birthday gifts did Tanya get in all?
A.  20
B.  19
C.  13
D.  9

10. Anna, Sandra, Lily, and Kelly measured the length of a toy box using their own pencils. Anna used 3 pencils, Sandra used 4 pencils, Lily used 4 pencils, and Kelly used 5 pencils. Using this information, whose pencil was the longest?
A.  Anna's
B.  Sandra's
C.  Kelly's
D.  Lily's


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: