Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Deanna uses a ruler to measure things around the classroom. About how many centimeters long is Deanna’s pencil?
A.  14 centimeters
B.  11 centimeters
C.  13 centimeters
D.  19 centimeters

2. Lindsey is counting by 5. She just counted 100. What should be the next number she will count?
A.  150
B.  105
C.  115
D.  100

3. Jacob sees 24 sharks swimming in a huge tank. Then, 11 of them swim away. How many sharks are left?
A.  21
B.  14
C.  13
D.  11

4. Chloe’s class voted for the movie they wanted to watch at recess. 9 students voted for “Princess and the Frog” and 17 students voted for “Kung Fu Panda”. How many more students voted for “Kung Fu Panda” than “Princess and the Frog”?
A.  26
B.  17
C.  8
D.  9


5. Nine girls were jumping rope on the playground. They invited five more boys to play with them. How many boys and girls in all were jumping rope?
A.  14
B.  15
C.  10
D.  50


6. The table above shows the number of pages a group of students read from the book The Very Busy Spider. How many students read 8 or more pages?
A.  1
B.  5
C.  3
D.  0

7. Madison writes down numbers as she skip counts by 3s. Which numbers did Madison write down?
A.  6, 9, 11, 16
B.  13, 15, 17, 19
C.  3, 9, 15, 21
D.  12, 15, 18, 21


8. Which picture shows half of the pizza above?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Annie reads one book everyday from the "Magic Tree House" series. How many books will she read in 2 weeks?
A.  4
B.  7
C.  12
D.  14

10. What number comes between 689 and 691?
A.  69
B.  690
C.  190
D.  692


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: