Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Megan has 11 cherries. She eats 6 of them. Which number sentence shows how many cherries are left?
A.  6 – 2 = 4
B.  5 + 6 = 11
C.  11 + 6 = 17
D.  11 - 6 = 5

2. If the pattern above continues, which sports player comes next?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Jenny has 2 dimes and 2 pennies in her pink coin purse. How much money does she have?
A.  19¢
B.  22¢
C.  12¢
D.  27¢

4. Robert wants to watch a basketball game between the Rockets and Spurs in San Antonio. It takes about 3 hours to drive from Houston to San Antonio. If the game starts at 6 o’clock, what time should Robert leave from Houston?
A.  after 3:30 pm
B.  before 3:00 pm
C.  at 6:00 pm
D.  about 9:00 pm

5. Kathy was 50 inches tall last year. She has grown 3 inches since then. How tall is Kathy now?
A.  47 inches
B.  50 inches
C.  53 inches
D.  35 inches
20, 22, 24, 28

6. Kelvin is skip counting by 2. He writes down the numbers above. Which number did he miss?
A.  26
B.  23
C.  25
D.  27

7. Brenda took a math test on fractions. She solved 9 problems correctly and 1 problem incorrectly. How many questions were on Brenda’s test altogether?
A.  8
B.  9
C.  10
D.  19

8. For the Spring Carnival, Julia wants to decorate 5 hats with purple flowers. If she puts 3 flowers on each hat, how many flowers will she need in all?
A.  5
B.  15
C.  30
D.  50

9. Chandra and her dad went fishing. They captured 12 fish. Chandra's dad gave 4 of them to their neighbor. How many fish did Chandra's family keep?
A.  12
B.  8
C.  4
D.  16
21, 23, _____ , _____

10. Look at the numbers above. If the pattern continues, which two numbers will come next?
A.  24, 26
B.  25, 30
C.  25, 27
D.  33, 43
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: