Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which two numbers have a 3 in the tens place?
A.  33, 23
B.  73, 13
C.  31, 35
D.  52, 25

2. Chase found these coins in the parking lot of Cici’s Pizza. What is the total value of the coins?
A.  21 cents
B.  11 cents
C.  3 cents
D.  51 cents
6 + ? = 11

3. Which subtraction fact can help you find out the missing number above?
A.  12 – 6 = 6
B.  11 – 7 = 4
C.  6 – 5 = 1
D.  11 – 6 = 5

4. Kaylee has collected 18 stamps. Connie has collected 44 stamps. How many more stamps does Connie have than Kaylee?
A.  36
B.  28
C.  26
D.  18

5. Using the graph above, how many blue beads and purple beads does Kayla have in all?
A.  4
B.  7
C.  12
D.  11

6. Anna saved $10. Her brother Pablo saved $2 less than Anna did. How much money did Pablo save?
A.  $12
B.  $8
C.  $6
D.  $1

7. Frank spent 12 cents to buy a new toy frog. Which of the following shows the amount of money he spent?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. Which of the following numbers show 2 tens and 11 ones?
A.  21
B.  23
C.  31
D.  43
5, 15, 25, _____ , _____

9. Which two numbers will finish the number pattern above?
A.  30, 40
B.  35, 45
C.  50, 70
D.  51, 52

10. Robert owned 3 video games. After he got more video games for his birthday, he had 8 altogether. How many video games did Robert get for his birthday?
A.  11
B.  5
C.  3
D.  2
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: