Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Julissa makes a pattern with the shapes above. If the pattern continues, which shape will come next?
A.  
B.  
C.  
D.  
2. Cory the Caterpillar has a special number pattern on his body. What number goes in the 4th space on Cory the Caterpillar?
A.  7
B.  8
C.  10
D.  116 + 3 - 4 =


3. Isiah wants to solve this number sentence on the chalkboard. What answer should Isiah write down?
A.  13
B.  9
C.  7
D.  5


4. Jason wants to measure how long it takes him to read the book Arthur’s First Day of School. Which measurement tool should Jason use?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. Jessica went to Sea World and bought 5 black penguin toys and 4 gray dolphin toys. How many toys did Jessica buy in all?
A.  15
B.  10
C.  9
D.  550, 55, 60, 65, _____, _____, _____


6. Wilson loves to skip count! Which two numbers will finish Wilson’s pattern above?
A.  70, 80, 90
B.  66, 67, 68
C.  70, 75, 80
D.  64, 63, 62


7. Which of the following solid figures is a cone?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. Rebecca needs 50 blue beads to make a necklace for her mom. If there are 10 blue beads in a package, how many of these packages will Rebecca need to buy to make the necklace?
A.  one
B.  two
C.  four
D.  five


9. Scott and Lucas are making a gingerbread house. Scott uses 120 jellybeans to decorate the roof. Lucas uses 150 jellybeans to decorate the walls. How many jellybeans did they use in all?
A.  250
B.  260
C.  270
D.  280


10. There are 15 peanut butter cookies on the plate. There are 5 hungry kids in the house. If each kid gets the same number of cookies, how many cookies did each kid get?
A.  5
B.  3
C.  6
D.  4
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: