Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Today is Pepita’s 3rd birthday. On her first try, she blows out 1 candle on her cake. How many more candles does Pepita need to blow?
A.  4
B.  3
C.  2
D.  1


2. Nelson uses blocks to measure his pets in the picture above. Looking at the picture, about how tall is Nelson’s dog?
A.  3 blocks
B.  4 blocks
C.  5 blocks
D.  10 blocks
3. Using the picture, which of the following is the shortest?
A.  the dog
B.  the pig
C.  the mule
D.  2 blocks


4. The clock shows what time it is in Erin’s classroom. If breakfast starts in 10 minutes, at what time will it start?
A.  8:25
B.  7:25
C.  8:30
D.  7:30


19, 17, 15, 13, _______

5. Which number is missing in the number pattern?
A.  12
B.  11
C.  10
D.  9


6. Maria bought some gumballs, chocolate bars, peppermints, and hard candies at the candy store. Using the graph above, how many of each treat did Maria buy?
A.  3 gum balls, 4 chocolate bars, 2 peppermints, and 5 hard candies.
B.  5 gum balls, 2 chocolate bars, 4 peppermints, and 1 hard candy.
C.  5 gum balls, 4 chocolate bars, and 5 hard candies.
D.  5 gum balls, 4 chocolate bars, 2 peppermints, and 5 hard candies.

7. Which figure has two matching parts when folded along the dotted line?
A.  
B.  
C.  
D.  all of them

8. Which numbers are in order from the greatest to the least?
A.  132, 234, 331, 130
B.  131, 232, 430, 434
C.  443, 434, 413, 409
D.  1030, 731, 372, 434

The table above shows the amount of rain in the city of Seattle. Use the table to help answer the questions below.

9. Which month gets the least amount of rain?
A.  January
B.  February
C.  March
D.  April
10. What is the total amount of rain in all 4 months?
A.  54 cms3
B.  47 cms3
C.  42 cms3
D.  37 cms3


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: