Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


Judy’s brother is 4 years older than her. Judy is 15 years old.

1. Using the clues above, how old is John?
A.  19 years
B.  17 years
C.  15 years
D.  11 years

2. Kelvin picked 12 flowers. His sister Brook picked 3. How many flowers did they pick in all?
A.  3
B.  12
C.  15
D.  16


200 + 90 + 1 = ?

3. Justin is practicing with place value. What answer should he write down for the problem above?
A.  200901
B.  2901
C.  291
D.  219

4. Which of the following numbers is the greatest?
A.  28
B.  32
C.  19
D.  30


5. Six people can sit at the table above. If you push two of these tables together along the short side, how many people can sit at the table?
A.  12
B.  8
C.  10
D.  11

6. School starts at 8:00 a.m. It takes Peter 20 minutes to walk from his house to school. What time should Peter leave his house so that he won’t be late for school?
A.  8:20 AM
B.  7:50 AM
C.  7:40 AM
D.  7:30 AM

7. Kim loves to take pictures with her camera. She took 9 pictures of cats. She took 40 pictures of birds. How many pictures did Kim take in all?
A.  9
B.  49
C.  40
D.  59


8. Mimi has the butterfly stickers above. She buys 3 more. How many butterfly stickers does Mimi have now?
A.  10
B.  11
C.  12
D.  13


9. Six balloons are tied to the chair. The wind blows away four of them. How many balloons are left?
A.  5
B.  4
C.  2
D.  0

10. Freddy has 8 Nintendo DS games. His brother, Ricky, has 3 Nintendo DS games. How can you find out exactly how many more games Freddy has than his brother?
A.  add
B.  subtract
C.  compare
D.  estimate


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: