Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. It takes Sohpie 41 minutes to walk to school. It takes her only 5 minutes to get to school when she rides the bus. How much time does Sophie save when she rides the bus instead of walking to school?
A.  46 minutes
B.  44 minutes
C.  36 minutes
D.  26 minutes

2. Ms. Varner’s class knows how important it is to reduce, reuse, and recycle. Katherine recycled 36 cans and 29 glass bottles. Anthony recycled 16 cans and 47 glass bottles. How many more cans did Katherine recycle than Anthony?
A.  20 cans
B.  26 cans
C.  30 cans
D.  48 cans
3. Brian recycled 14 used cans and 23 plastic bags. How many items did Brian recycle in all?
A.  49
B.  37
C.  65
D.  66

4. Ethan needs to print a 10-page report. How many sheets of paper can Ethan save if he prints the report double-sided instead of one-sided?
A.  10
B.  8
C.  5
D.  2

5. The clown at Greg’s birthday party made 44 balloon animals shaped like bears. The clown also made 18 balloon animals shaped like giraffes. How many more bears than giraffes did the clown make?
A.  36
B.  28
C.  26
D.  18

6. Brenna and her four sisters each had two shells. Among the shells, six are sand dollars. How many of their shells are not sand dollars?
A.  8
B.  6
C.  2
D.  4

7. Mrs. Lowry made a bar graph of shoes that her children wore to school. The graph shows the number of children wearing tie-up shoes, slip-on shoes, and sandals. How many kids wore slip-ons and sandals to school?
A.  9
B.  8
C.  7
D.  12

8. Iris is counting from 1 to 100. What number should she say after 49?
A.  48
B.  49
C.  50
D.  60

9. Which of the following is a related subtraction fact in the same fact family for 7 + 2 = 9?
A.  9 + 11 = 20
B.  9 – 2 = 7
C.  12 – 9 = 3
D.  11 – 2 = 9

10. Quentin is looking for shapes around the gym. He notices that the basketball court is shaped like a rectangle. Which of the following shapes does he see?
A.  
B.  
C.  
D.  
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: