Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ms. Perkins’ students are learning about space in science class. She has 18 stars in all. She hangs 9 stars. How many stars does Ms. Perkins have left to hang?
A.  18
B.  12
C.  9
D.  3

2. Bugs Bunny had 14 carrots in a basket. He ate 5 of them. How many carrots are left in the basket?
A.  12
B.  9
C.  8
D.  4

3. Look at the gray and white cubes above. If the pattern continues, which picture should come next?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Which of the following facts is in the same fact family as 7 + 8 = 15?
A.  8 + 8 = 16
B.  15 – 5 = 10
C.  15 – 7 = 8
D.  5 + 10 = 15

5. Daisy and Maggie are making toy bears at the Build-a-Bear Workshop. If they need to give each of the bears above 1 bow tie, how many bow ties do they need?
A.  4
B.  6
C.  8
D.  16

6. Mary has 5 dimes and 3 pennies. How much money does Mary have?
A.  53¢
B.  56¢
C.  46¢
D.  61¢

7. Which number sentence describes the picture above?
A.  4 - 3 = 1
B.  4 + 3 = 7
C.  4 - 2 = 2
D.  3 + 4 = 7

8. Which of the following number sentences is true?
A.  34 < 43
B.  11 + 12 = 33
C.  2 + 9 < 11
D.  3 + 4 > 4 + 3

9. Kristen baked 6 cupcakes for her brother Tom. She put red icing on 2 of the cupcakes and green icing to the rest. How many of the cupcakes had green icing?
A.  6
B.  2
C.  4
D.  8

10. There were 8 eggs in the robin’s nest. Two of them hatched. How many eggs have not hatched yet?
A.  7
B.  6
C.  3
D.  2
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: