Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.1. What should be the next picture in the pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Judy has ten lollipops in a bag. Two are strawberry flavor, four are cherry flavor, three are apple-banana flavor, and one is blueberry flavor. If Judy takes one from the bag without looking, what lollipop flavor will she most likely get?
A.  strawberry
B.  cherry
C.  apple-banana
D.  blueberry

is like as is like _______ .


3. Which is the right picture to complete the analogy above?
A.  
B.  
C.  
D.  
4. Each number that goes into the machine above is changed to a different number following a rule. Which of the following could be the rule the machine uses?
A.  subtract 19
B.  subtract 11
C.  subtract 10
D.  subtract 9


5. On the wall of an old cave, Brandy saw a picture of horses in two circles. There were eight horses in the red circle and six horses in the yellow circle. Among them, two of the horses were in both circles. How many horses were in the picture?
A.  16
B.  14
C.  12
D.  10


6. Which picture shows three groups of 5 dots?
A.  
B.  
C.  
D.  
7. Annie is 6 years old and about 50 inches tall, as shown in the picture. Which is a reasonable estimate of Annie's weight?
A.  about 29 pounds.
B.  about 50 pounds.
C.  about 15 pounds.
D.  about 120 pounds.


8. Which of the following set models BEST represents 18 - 3?
A.  
B.  
C.  
D.  
9. Kelly counted her Halloween candy bars. She had 4 Snickers bars, 10 Milky Way bars, and 7 Clark bars. How many candy bars did Kelly have in all?
A.  11
B.  14
C.  21
D.  17
10. Andy made a pattern using the symbols shown above. His sister made the same pattern as Andy's using another set of symbols. Which picture could be the pattern made by Andy's sister?
A.  
B.  
C.  
D.  
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: