Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
Danny uses his ruler to measure the following items in centimeters.1. Looking at the picture above, about how long is the caterpillar?
A.  7 cm
B.  9 cm
C.  12 cm
D.  20 cm
2. Using the picture above, about how many centimeters shorter is the pencil than the caterpillar?
A.  7 cm
B.  6 cm
C.  5 cm
D.  4 cm


3. Eric is playing with his toy cars. Which of these math problems describes the picture above?
A.  1 + 4 = 5
B.  1 + 1 + 2 = 4
C.  2 + 3 = 5
D.  5 - 2 = 3


4. It is a perfect day to sail at sea. Which of these math problems describes the picture above?
A.  2 + 3 = 5
B.  3 - 2 = 1
C.  5 - 3 = 2
D.  5 - 2 = 3

5. Cindy, Wally, Jose, and Randy need to collect 100 cans of food for a food drive. Cindy collected 10 cans, Wally collected 20, Jose collected 25, and Randy collected 10. How many more cans do they need to collect?
A.  50
B.  35
C.  20
D.  15


6. Which of the shapes below is the same as the shape above?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Sammy bought a red T-shirt for $8 and a pair of blue jeans for $18. How much money did he spend?
A.  $20
B.  $23
C.  $26
D.  $28


8. Mrs. Wesley’s class had a winter party. The graph shows the drinks that the students chose. How many more people chose a sports drink than juice?
A.  10
B.  5
C.  1
D.  2


9. Anna wants to buy three tickets to see “Kung Fu Panda 2” in the movie theater. If each ticket costs $5.00, how much money does Anna spend?
A.  $3
B.  $10
C.  $15
D.  $25

10. Which of these shapes has parallel lines?
A.  
B.  
C.  
D.  


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: