Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Ben, Chris, and Mark each made cookies of a different shape. The picture above shows the cookies they made.

1. Ben made the most number of cookies. What shape did he make?
A.  
B.  
C.  
D.  Cannot tell
2. If Mark made the least number of cookies, which shape did he make?
A.  
B.  
C.  
D.  Cannot tell
3. How many cookies did Ben, Chris, and Mark make in all?
A.  16
B.  18
C.  24
D.  32
4. If they shared the cookies evenly, then how many cookies did each boy get?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  Cannot tell


5. Iris is practicing with place value. How many tens and ones are shown in the figure?
A.  5 tens, 2 ones
B.  2 tens, 5 ones
C.  0 tens, 7 ones
D.  1 tens, 7 ones

6. In Ms. Perez’s class, 12 boys and 7 girls are going on a field trip to Sea World. How many students in all are going on the field trip?
A.  19
B.  12
C.  7
D.  5


7. Beth and her class visit the computer lab every day at the time shown on the clock above. What time does the clock show?
A.  2:30
B.  1:30
C.  12:30
D.  6:30

8. Angela is looking at prizes at Chuck E. Cheese. She wants a puzzle that costs 50 tickets. She already has 40 tickets. How many more tickets does Angela need?
A.  50
B.  40
C.  10
D.  12

9. Which of the following objects is probably taller than your classroom door?
A.  a desk
B.  a flagpole
C.  a trash can
D.  a ruler


10. Christopher found these coins in the mall parking lot. How much money is shown above?
A.  $67
B.  ¢57
C.  67¢
D.  57¢


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: