Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Isiah spots a starfish on the sandy seashore. If one starfish has 5 arms, then how many arms do 3 starfish have?
A.  8
B.  10
C.  15
D.  20

2. Bert the Bee plays the triangle in the school band. If one triangle has 3 corners, then how many corners do 4 triangles have?
A.  8
B.  9
C.  12
D.  15

3. Based on the table above, how many more stars does Shawna have than Pete?
A.  1
B.  2
C.  4
D.  6
4. How many stars do Shawna and Pete have in all?
A.  4
B.  6
C.  10
D.  14
21 _____ 12

5. Which sign can you put in the blank to make the number sentence true?
A.  +
B.  -
C.  <
D.  >

6. Paula visited the Downtown Aquarium. She saw a tank full of seahorses. Which is the best estimate of the number of seahorses Paula saw?
A.  10
B.  15
C.  20
D.  50

7. Juan found 7 Easter eggs hidden in the bush. Then, he found 2 more Easter eggs under the tree. How many Easter eggs did Juan find in all?
A.  5
B.  7
C.  9
D.  11

8. There are eight sheep in the barn. Two of the sheep are sleeping. How many sheep are still awake?
A.  8
B.  5
C.  3
D.  6

9. Alice catches 9 lightning bugs in a jar. She lets some go, and now there are 5 left. How many lightning bugs does she let go?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  14

10. Mrs. Johnson gave her son Max 4 new pencils. Now Max has 11 pencils to use. How many pencils did Max have to start with?
A.  6
B.  7
C.  8
D.  15
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: