Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Christina has the coins above in her purse. She uses 25 cents to buy a Sprite to drink. How much money does she have left?
A.  32¢
B.  42¢
C.  17¢
D.  22¢

2. Which picture completes the pattern above?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Which of the following number sentences is NOT true?
A.  3 + 8 = 11
B.  11 > 110
C.  45 < 54
D.  23 + 6 > 15 + 9

4. Which of the following could be the width of your bedroom door?
A.  13 feet
B.  10 feet
C.  3 feet
D.  half foot

5. Brian counted the trees he saw around his school playground. Using the table above, how many more oak trees than ash trees did Brian see?
A.  12
B.  5
C.  4
D.  2
6. Using the table above, how many trees did Brian see in all?
A.  30
B.  27
C.  20
D.  15

7. Which of the following number sentences is NOT correct?
A.  421 > 39
B.  54 < 155
C.  19 > 29
D.  46 < 86

8. Natalie is measuring objects with her pink ruler. Which object below is 3 inches long?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Jeff wants to buy a yo-yo that costs $1. How many quarters does Jeff need to buy the yo-yo?
A.  10
B.  6
C.  4
D.  3

10. Winnie is baking treats for a bake sale. She made 16 brownies, 24 sugar cookies, and 19 apple pies. If Winnie wants to count the total number of treats, what does she need to do?
A.  add
B.  subtract
C.  compare
D.  build pattern
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.