Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Katie found the animal in the picture above in her backyard. She wants to help the animal by putting it back in its home. Help Katie figure out this animal’s home by selecting a picture from below.
A.  
B.  
C.  
D.  1, ____ , 100, 1000, 10000


2. Charlie is trying to complete this number pattern. What number is Charlie missing from the pattern?
A.  10
B.  20
C.  40
D.  50
3. Denise is learning how to draw some new shapes. Look at her drawings and decide which drawing (from left to right) doesn’t match the others.
A.  the first one
B.  the second one
C.  the third one
D.  the fourth one


4. Which of the following is most likely true?
A.  James bought two fresh Granny Smith apples that weighed 1 pound.
B.  It takes Carlos about 2 seconds to take a bath.
C.  Vicky is in the first grade. On the first day of school, her backpack weighed 30 pounds.
D.  Thomas took 10 seconds to finish all 20 math problems for homework.
5. The Very Hungry Caterpillar has a number pattern on his body. The third number in the pattern is missing. What number belongs there?
A.  10
B.  12
C.  16
D.  18


6. Joey counted and numbered all of the letters in the alphabet. Which letters match these numbers: 1, 3, 5, 7, 9?
A.  A, C, D, F, H
B.  A, C, E, G, I
C.  A, D, F, H, J
D.  A, D, H, I, P
7. Cody is drawing some posters using a growing pattern of lines. Which picture below will Cody draw on the last poster?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. Collin is saving money to buy a new game for his Wii. So far, he has 4 coins in his piggy bank. These 4 coins are worth 28 cents. How many different coins has Collin saved?
A.  2 dimes and 2 nickels
B.  1 dime, 2 nickels and 1 penny
C.  1 quarter, 1 nickel and 2 pennies
D.  1 quarter, 3 pennies
9. Stacey is buying some new blocks for her little sister to play with. Each shape has a different price. How much money would Stacy be spending if she bought the blocks to the left of the blank? To the right of the blank? Choose the math symbol that goes in the blank.
A.  <
B.  =
C.  >
D.  >=
10. Jamie drew four shapes in her math class. Which shape does not belong in the group?
A.  
B.  
C.  
D.  
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: