Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1, 5, 9, _______, 17

1. Marley is following a pattern when she writes the numbers above. Which number completes the pattern?
A.  10
B.  11
C.  13
D.  15


2. If you turn the cone above upside down, what would it look like?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. There were 5,468 people visiting Disney World on Sunday. How would you write 5,468 in written form?
A.  five hundred four thousand sixty eight
B.  five hundred forty six thousand eight
C.  five thousand four hundred sixty eight
D.  fifty four thousand six hundred eight

4. Leo loves going to Dallas Cowboys football games. What unit of measurement best measures the size of a football field?
A.  inches
B.  pounds
C.  liters
D.  yards


5. Jen keeps her socks in a drawer. She reaches into the drawer and grabs one pair of socks without looking. Which pair of socks does Jen most likely grab?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Adam got a total of 16 ice cream scoops on his waffle cone. If 8 of the scoops are vanilla, how many of the scoops are not vanilla?
A.  2
B.  4
C.  8
D.  24


7. Mary bakes a cheesecake to share with three friends. If she cuts the cheesecake into 4 equal pieces, how much of the whole cake will each person get?
A.  one half
B.  a quarter
C.  2 quarters
D.  half quarter


8. Jessica and her friends are collecting Popsicle sticks so they can build a dollhouse. The graph shows the results. How many Popsicle sticks did each girl collect?
A.  Maggie 17, Ebonnye 20, Gabrielle 1, Yolanda 10, Jessica 13
B.  Maggie 17, Ebonnye 20, Gabrielle 1, Yolanda 10, Jessica 20
C.  Maggie 17, Ebonnye 20, Gabrielle 1, Yolanda 4, Jessica 13
D.  Maggie 17, Ebonnye 20, Gabrielle 4, Yolanda 8, Jessica 13


5, 10, 15, 20, _______

9. Tia is counting by 5s. What number should come next in the pattern?
A.  21
B.  25
C.  30
D.  100

10. Which comparison is correct?
A.  100 > 102
B.  3 + 4 < 4 + 3
C.  1 + 2 + 3 = 2 + 3 + 4
D.  12 < 13


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: