Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Jeremy’s dogs love to catch toys that he throws in the air. In the picture above, how many dogs caught a toy?
A.  1 out of 4
B.  2 out of 3
C.  2 out of 4
D.  2 out of 5
2. Dottie the Dalmatian is standing on her two back feet. How many dog feet are on the ground altogether?
A.  12
B.  13
C.  14
D.  16

3. There were 14 frogs on a giant lily pad. Nine of them hopped into the water. How many frogs were left on the lily pad?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6


4. The funny circus clown was learning how to juggle. He juggled 2 balls on Friday, 7 balls on Saturday, and 9 balls on Sunday. How many balls did the circus clown juggle in all?
A.  11
B.  16
C.  18
D.  20

5. Sarah has 3 boxes of cookies. Each box has 10 cookies in it. How many cookies are in the 3 boxes altogether?
A.  13
B.  20
C.  30
D.  40


..., _____, 50, 55, 60, 65, ...

6. Mark is good at counting by 5s. He counts the numbers shown above. What is the missing number?
A.  40
B.  45
C.  49
D.  50

7. Lina learns to count by 2s in her math class. If she starts with 2, 4, 6, which number will she not count?
A.  10
B.  9
C.  8
D.  12


8. Mario makes a pattern out of blocks. Which two shapes will complete the pattern above?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Which of the following numbers are listed in order from least to greatest?
A.  54, 78, 46, 87
B.  46, 54, 87, 78
C.  54, 46, 78, 87
D.  46, 54, 78, 87

10. There are 12 girls ice skating in the rink. Then, 5 girls leave. How many girls are still ice skating?
A.  17
B.  8
C.  7
D.  4


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: