Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which number sentence matches the picture above?
A.  5 + 4 = 9
B.  9 - 4 = 5
C.  9 - 5 = 4
D.  3 - 2 = 1

2. Which addition problem has the same sum as 5 + 3?
A.  4 + 3
B.  7 + 2
C.  4 + 4
D.  none of them

3. Which subtraction fact is in the same fact family as 4 + 2 = 6?
A.  2 + 4 = 6
B.  4 - 2 = 2
C.  6 - 0 = 6
D.  6 - 4 = 2
Megan collects stickers. She makes a tally chart to record which kinds of stickers she has collected. Use the information to answer the following questions.

4. Out of all of Meg’s stickers, how many are NOT heart stickers?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  8
5. How many more heart stickers does Meg have than flower stickers?
A.  3
B.  5
C.  6
D.  9
Ryan was cleaning his bedroom. First, he put away 4 toy trucks. Next, he put away 9 video games. How many more video games did he put away than toy trucks?
6. 
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6

7. Jeremiah is building a number with tens and ones blocks. What number does the model show above?
A.  11
B.  56
C.  61
D.  65

8. Annie ate 6 slices of watermelon at the picnic. Catherine ate 2 more slices than Annie. How many slices of watermelon did Catherine eat?
A.  6
B.  2
C.  8
D.  12
4, 6, 8, _______, 12

9. Vicky is skip counting. What number is missing in the pattern above?
A.  9
B.  10
C.  11
D.  14

10. What number does the model above show?
A.  16
B.  20
C.  26
D.  30
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: