Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jimmy drew the shapes above. How many of these shapes have exactly 4 corners?
A.  4
B.  3
C.  2
D.  1
50, 55, 60, _______, 70, 75

2. Which number completes the pattern above?
A.  62
B.  65
C.  67
D.  72

3. Kelly had 4 coloring books on her desk. She bought 10 more coloring books. She gave 5 of them to her little sister. How many books did Kelly have at the end?
A.  14
B.  15
C.  9
D.  1


4. What fraction of the square is shaded?
A.  a half
B.  one out of three
C.  a quarter
D.  the whole
8 tens - 5 tens = ?

5. What is the difference of the two numbers above?
A.  50
B.  40
C.  30
D.  10

6. What is another way to write thirty-six?
A.  3 + 6
B.  3 + 60
C.  30 + 6
D.  30 + 60

7. Sharon has a piece of ribbon that is 23 inches long. She cuts off 9 inches to wrap a gift. How much ribbon is left?
A.  14 inches
B.  6 inches
C.  4 inches
D.  10 inches


8. Nick has saved some coins so he can buy some gum from the store. How much money does Nick have?
A.  38¢
B.  50¢
C.  56¢
D.  60¢

9. Erin baked some cookies. After she ate 3 of them, she had 13 left. Which number sentence could you use to find the number of cookies Erin baked?
A.  13 – 3 = ?
B.  13 + 3 = ?
C.  ? + 3 = 13
D.  13 – ? = 3
11 – 3 = 8

10. Which of the following facts belongs to the same fact family as the one above?
A.  8 – 3 = 5
B.  11 + 3 = 14
C.  10 – 2 = 8
D.  8 + 3 = 11
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: