Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Carlos drew the shapes above. Which shape is between the circle and the rectangle?
A.  
B.  
C.  
D.  
2. Bert Bee uses tally marks to record the number of flowers he landed on. Looking at the picture, how many flowers did Bert Bee land on?
A.  23
B.  20
C.  18
D.  15
3. Patricia uses the picture above to show the number sentence 11 – 7. What is 11 – 7?
A.  18
B.  6
C.  5
D.  410, 12, 14, 16, _______, _______


4. If the pattern above continues, what two numbers should come next?
A.  17, 18
B.  18, 20
C.  17, 19
D.  18, 19
5. Jake’s birthday cake has the candles shown above. If Jake blew out 2 candles, how many more candles would he have left to blow out?
A.  4
B.  3
C.  2
D.  1
6. What number should replace the bell on the number line above?
A.  23
B.  25
C.  26
D.  27

7. Lucy uses all of these coins to pay for a bag of sour lollipops. How much did the bag of sour lollipops cost?
A.  73 ¢
B.  78 ¢
C.  87 ¢
D.  88 ¢


The table above shows the hours of sunshine data in Seattle last week. Answer the following questions.


8. Which day had the most sunshine last week?
A.  Monday
B.  Tuesday
C.  Wednesday
D.  Saturday


9. How many total hours of sunshine did Seattle get on Friday, Saturday and Sunday?
A.  7
B.  13
C.  15
D.  16
10. Skye traced 3 of the shapes from box A to make the figure in box B. Which 3 shapes did he trace?
A.  
B.  
C.  
D.  
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: