Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ms. Smith has five pots of flowers. Each pot has six flowers in it. Which picture shows the flowers Ms. Smith has?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Which letter has more than one line of symmetry?
A.  T
B.  K
C.  X
D.  M


3. Uncle Robert is two feet taller than Kevin. If Kevin is four feet tall, how tall is Uncle Robert?
A.  two feet
B.  four feet
C.  six feet
D.  eight feet


4. Freddy and Allan went camping in the woods. They used the table above to record how many trees they saw. How many maple and ash trees were there?
A.  7
B.  8
C.  15
D.  20
5. How many more oak trees than maple trees did they count?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  7


6. The shapes above have something in common. They are all ____________.
A.  parallel
B.  perpendicular
C.  polygons
D.  symmetrical


7. Mr. Jennings’ class took a survey on their favorite animals. Using the graph above, which animal was the most popular?
A.  cat
B.  dog
C.  monkey
D.  bird

8. Leah made 45 sugar cookies for the bake sale. Her sneaky brother Nelson ate 5 of them while she was not looking. How many sugar cookies were left for the bake sale?
A.  20
B.  35
C.  40
D.  50


____, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, ____

9. What numbers are missing from the number pattern above?
A.  55, 75
B.  56, 72
C.  49, 80
D.  59, 70

10. Gary is counting by fives, starting at number 5. What number will he not call out?
A.  55
B.  56
C.  60
D.  100


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: