Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Charlie visited Los Angeles last week. The chart shows the temperatures for each day that Charlie was there. The temperature was the highest on which day?
A.  Monday
B.  Wednesday
C.  Thursday
D.  Friday

2. Austin wants to buy jelly beans from the candy store. He has 2 nickels and 1 penny in his pocket. How much money does Austin have?
A.  3 dollars
B.  11 cents
C.  21 cents
D.  11 dollars


3. Drew is using blocks to count tens and ones. What number does the figure show?
A.  46
B.  53
C.  22
D.  36


4. What tool is Willy the worm using to measure the weight of the two cherries?
A.  a thermometer
B.  a ruler
C.  a scale
D.  a cup


5. Erica had 10 paint brushes. She lost 4 of them. How many paint brushes does Erica have left?
A.  7
B.  6
C.  5
D.  4


6. Samia is cleaning around the house. She puts these objects on the table. Which is the third object from the left?
A.  cup
B.  ball
C.  vase
D.  rug

7. There were 320 kids at the zoo in the morning. Then, 20 kids went home. How many kids were left at the zoo?
A.  130
B.  200
C.  300
D.  320


8. Hannah has a wooden block. She uses a ruler to measure the block’s length. How many centimeters long is Hannah’s block?
A.  2 centimeters
B.  1 centimeter
C.  5 centimeters
D.  7.5 centimeters

9. Paula, Leslie, and Michelle are asked to do chores around the house. There are 6 chores to be done. If each girl does the same number of chores, how many chores will each girl do?
A.  3
B.  2
C.  4
D.  6

10. 12 cats were playing with balls of yarn. Chuck the dog chased away 3 of them. How many cats were still playing with yarn?
A.  10
B.  9
C.  8
D.  7


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: