Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. There are 3 kites flying at the park. Two children share each kite. How many kids in all are flying kites at the park?
A.  5
B.  7
C.  6
D.  3

2. Which of the following questions has 5 as its answer?
A.  Kelly bought 9 candy bars. She ate 3 of them. How many does she have left?
B.  Galina is 4 years old. How old will she be next year?
C.  Jacob has 3 pennies and 1 nickel. How many cents does he have?
D.  What is the answer to the addition fact 2 + 2 + 3 ?

3. Which subtraction fact belongs to the same fact family as 6 + 2 = 8?
A.  8 - 6 = 2
B.  2 + 6 = 8
C.  6 - 2 = 4
D.  9 - 3 = 6

4. The bus dropped off 10 boys and girls at two different daycares. 4 boys and girls got off at the first daycare. How many boys and girls got off at the second daycare?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  10

In the chart above, one shaded square stands for one pet. Use the chart to answer the following questions.

5. How many puppies do the students have?
A.  3
B.  4
C.  6
D.  9
6. How many birds and fish do the students have altogether?
A.  3
B.  4
C.  6
D.  7
7. How many more cats than birds do the students have?
A.  3
B.  4
C.  6
D.  9

8. Which number is equal to two tens and five ones?
A.  12
B.  15
C.  25
D.  52
40, 50, 60, 70, _____

9. Andrew likes to count by 10. He stopped at 70. If he continues the pattern, what number will Andrew say next?
A.  60
B.  70
C.  80
D.  90

10. Patricia’s favorite number is 35. How many groups of tens are there in 35?
A.  3
B.  5
C.  10
D.  30
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: