Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Emily had 17 stickers. After giving some to her best friend, Emily had 8 stickers left. How many stickers did she give away?
A.  11
B.  9
C.  8
D.  7

2. Which picture has the circle on the right side of the square?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. After reading class, Ms. Lopez’s class goes to P.E. for one hour. Then, they go to lunch. Using the table above, how long does reading class last?
A.  two hours
B.  two and a half hours
C.  three and a half hours
D.  three hours and forty-five minutes

4. Math class lasts for 2 hours. Using the table above, when does math class end?
A.  2:00
B.  3:00
C.  4:00
D.  5:00

5. Which of the following can be finished in 3 minutes?
A.  putting on the uniform for a baseball game
B.  having dinner
C.  watching a Disney movie
D.  reading 2 chapter books

6. Using the calendar above, July 1st falls on what day of the week?
A.  Tuesday
B.  Wednesday
C.  Thursday
D.  Friday

7. Michael has baseball practice on Wednesdays. Using the calendar above, how many practices will Michael have in July?
A.  2
B.  4
C.  5
D.  10

8. Jason takes violin lessons every Monday and Thursday. Using the calendar above, how many lessons will Jason have in July?
A.  5
B.  8
C.  9
D.  12

9. Which sign will make the math relation above true?
A.  >
B.  <
C.  -
D.  =

10. After lunch, Jessica put together a puzzle. She looked up at the clock and saw that it was time to clean up. What time was shown on the clock?
A.  10:30
B.  11:30
C.  5:30
D.  1:30
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: