Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Paul is getting ready to play baseball with his friends. Which picture shows exactly one ball for each bat?
A.  
B.  
C.  
2. Which tool would you use to measure the weight of a pile of books?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. Emily is sitting near her mother’s garden and sees the three butterflies below. Which of the butterflies has matching wings?
A.  
B.  
C.  


4. Which group has shapes with the same number of sides?
A.  
B.  
C.  


5. Jennifer has a tank with 12 orange fish and 18 white fish. How many fish does Jennifer have in all?
A.  23
B.  30
C.  31
D.  39


6. Curtis is playing with the blocks below. Which of these geometric figures is made up of only squares?
A.  
B.  
C.  
D.  
7. Bonnie the bunny rabbit had 11 carrots. She ate 5 of them. How many carrots did she have left?
A.  5
B.  6
C.  7
D.  8

8. The clock above shows the time Timmy starts his guitar lessons. What time does he begin guitar practice?
A.  
B.  
C.  
D.  

Ms. Clarke's students planted pumpkin seeds in their science class. One day, they counted how many pumpkins they had. Read the graph and answer the questions.9. Who had the fewest pumpkins?
A.  Jake
B.  Nicole
C.  Marty
D.  Liz


10. If Ms. Clarke put her students in order by the number of pumpkins each of them had – from greatest to least – who would be the third student in line?
A.  Nicole
B.  Liz
C.  Jake
D.  Marty
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: