Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. David is playing with the blocks above. How many fewer squares are there than circles?
A.  5
B.  6
C.  8
D.  4

2. Jason is 8 years old. His sister Cassie is 5 years older than him. How old is Cassie?
A.  11 years old
B.  13 years old
C.  14 years old
D.  85 years old

3. Amanda drew the figures below. Which figure shows a dotted line of symmetry?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. There are 2,400 people at the Houston Astros baseball game. What is the correct way to read 2,400?
A.  two thousand one hundred
B.  two thousand forty
C.  two thousand four hundred
D.  two point four hundred

5. If Diane wears shorts and short sleeves to play outside, what temperature would it most likely be?
A.  30° F
B.  45° F
C.  85° F
D.  200° F


6. Mugsy the puppy loves to roll around in the grass. Which of the following units of measurement should you use to find out Mugsy’s weight?
A.  pound
B.  foot
C.  quart
D.  meter

7. Dustin has read 27 Magic Tree House books. He wants to read a total of 40 Magic Tree House books. Which number sentence could you use to find how many more Magic Tree House books Dustin needs to read?
A.  40 + 27 - 13 =
B.  40 + 27 - 27 =
C.  40 + 27 =
D.  40 - 27 =


8. Sean went to the beach and found 6 sea shells. He noticed that 4 out of the 6 shells were yellow. How many shells were not yellow?
A.  6
B.  4
C.  2
D.  1


9. Which number sentence describes the addition fact above?
A.  4 + 1 = 5
B.  5 + 5 = 10
C.  2 + 3 = 5
D.  1 + 10 = 11

10. Nancy’s family drove 3 hours from Houston to Austin. After visiting the state capitol and having lunch, they drove 2 hours from Austin to San Antonio. How many hours did Nancy’s family spend on driving from Houston to San Antonio?
A.  2 hours
B.  3 hours
C.  5 hours
D.  6 hours


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: