Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Lisa uses a ruler to measure her toy fish. About how many centimeters long is the toy fish?
A.  1 centimeter
B.  3 centimeters
C.  8 centimeters
D.  11 centimeters

2. Jenny collected 15 stamps last year. Jane collected 18 stamps last year. Which of the following sentences is true?
A.  Jenny collected more stamps than Jane last year.
B.  Jane collected 3 more stamps than Jenny last year.
C.  Jenny collected 3 more stamps than Jane last year.
D.  Jane and Jenny collected same number of stamps last year.

3. Kevin wants to save money so he can buy a Spider Man comic book. Yesterday, he put 30 cents in his piggy bank. Today, he put 15 more cents in his piggy bank. How much money has Kevin saved in his piggy bank?
A.  15 cents
B.  30 cents
C.  40 cents
D.  45 cents


There are 15 cars in a parking lot. The cars are red, yellow, blue, and green. The graph above groups the cars by color. But the color labels are missing in the graph. Use the following clues to figure out the car colors:

The greatest number of cars are red.
The least number of cars are yellow.
There are more blue cars than green cars.

4. How many red cars are there in the parking lot?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  6
5. How many blue cars are there in the parking lot?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  6
6. How many more red cars than green cars are there in the parking lot?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4


7. The clock above shows the time that Tasha’s family eats dinner each night. At what time does Tasha’s family eat dinner?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. Annie has these 5 coins in her pocket. How much money does Annie have in her pocket?
A.  10 cents
B.  12 cents
C.  17 cents
D.  19 cents

9. Kathy loves to jump rope. She practices for 10 minutes each day during the week, except for Sundays. How long does she jump rope in a week?
A.  70 minutes
B.  60 minutes
C.  66 minutes
D.  50 minutes


10. Craig and his brothers are playing at Oak Creek Park. The slide has 8 steps to reach the top. Craig climbs 3 steps. How many more steps does he need to climb to get to the top?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: