Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Trevor sees many tags with numbers at the store. Which tag has the GREATEST number?
A.  486
B.  381
C.  334
D.  219

2. Ms. Harris had 9 students in the 2011 Spelling Bee. Five of the students did not pass Round 1. How many students moved on to Round 2?
A.  9
B.  10
C.  4
D.  7
5 – 2 = 3
5 – 3 = 2
3 + 2 = 5

3. Which number sentence belongs to the fact family above?
A.  5 + 2 = 7
B.  3 - 1 = 2
C.  2 + 3 = 5
D.  5 - 0 = 5

4. Chris made tally marks in the table above to keep track of the bugs he sees in the yard. How many and did Chris see in all?
A.  4
B.  7
C.  10
D.  14

5. Kim had 8 stamps. She used 2 of them on her letters to her grandma. How many stamps does she have left?
A.  8 + 2 = 10
B.  6 + 2 = 8
C.  8 - 4 = 4
D.  8 - 2 = 6
5 + ? = 10

6. Which number makes this a doubles addition fact?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  10

Use this chart to answer the following questions.

7. Which snack on the chart has one less than the number of ?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. According to the chart, how many more than do we eat in school?
A.  4
B.  3
C.  2
D.  1

9. How many and in all do we eat in school?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  8

10. Pam has 10 Barbie dolls. She keeps 3 dolls in her room and gives the rest to her little sister, Kim. How many dolls did Kim get from Pam?
A.  8
B.  7
C.  6
D.  3
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: