Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Tony, Tim, Ralph, Ronald, and Scott collect marbles. The picture above shows how many marbles each boy has. What is the total number of marbles they have collected?
A.  25
B.  32
C.  36
D.  39

2. Which number sentence would help you find out what is 10 less than 18?
A.  18 – 10 = 8
B.  18 – 8 = 10
C.  10 – 10 = 0
D.  10 – 8 = 2

3. Which snowflake has matching left and right parts?
A.  
B.  
C.  

4. Which number sentence is in the same fact family as 12 – 4 = 8?
A.  8 – 4 = 4
B.  12 + 4 = 16
C.  8 + 4 = 12
D.  12 + 8 = 20

5. Mary has 12 glitter pens. 5 of them are blue. How many of them are not blue?
A.  12 + 5 = 17
B.  12 - 5 = 7
C.  17 - 5 = 12
D.  7 + 5 = 12

6. There are 12 pizza slices in the box. Theresa eats 4 slices. How many slices are left in the box?
A.  7
B.  8
C.  16
D.  20

7. Peter wants to buy a popsicle from the ice cream man. He paid with the coins above. How much did he pay for the popsicle?
A.  32¢
B.  52¢
C.  57¢
D.  67¢

8. Allen's birthday party started at 1:30 p.m. It ended at 4:30 p.m. How long did the party last?
A.  1 hour
B.  2 hours
C.  3 hours
D.  4 hours

9. If the pattern above continues, which shape should come next?
A.  
B.  
C.  
D.  
43 ____ 51

10. Which of the following signs makes the relation above true?
A.  <
B.  >
C.  =
D.  +
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: