Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


Alex got a lovely puppy for his birthday. He was very happy.


Cocoa


For my seventh birthday, I got a puppy as a surprise. I was so excited! My Mom and Dad gave him to me. I loved him the moment I saw him. I decided to name him Cocoa because he was brown.

One day, Cocoa and I were playing outside. I went inside to get Cocoa a treat, but when I came back Cocoa was gone! I couldn’t find him anywhere. I was so scared. I ran inside and told my Mom. She smiled and told me to look in the kitchen. There was Cocoa. He had followed me inside! I was so happy to see Cocoa, and Cocoa was happy to get his treat.


1. Who gave Cocoa to Alex in the story?
A.  Grandma
B.  Uncle Bill
C.  Mom and Dad
D.  Ms. Gable


2. Alex thought Cocoa was lost. Where did he find him?
A.  in the attic
B.  in the kitchen
C.  in the backyard
D.  in the living room


3. When Alex got the puppy, he was _________.
A.  sad
B.  angry
C.  excited
D.  worried


4. The first time Alex saw the puppy, he ________.
A.  loved him
B.  did not like him
C.  gave him away
D.  did not care for him


5. How old was Alex when he got Cocoa?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  7


6. What color was Cocoa?
A.  white
B.  brown
C.  black
D.  blonde


7. Which of the following happened last?
A.  Alex was scared because he could not find Cocoa.
B.  Alex gave Cocoa the treat.
C.  Alex got a surprise on his seventh birthday.
D.  Alex named the puppy Cocoa.


8. Which of the following words from the story should be capitalized on the first letter?
A.  cocoa
B.  birthday
C.  kitchen
D.  for


9. What is the main idea of the passage above?
A.  The boy wanted a puppy from his parents.
B.  The boy was scared when he lost his puppy.
C.  Cocoa is a beautiful name for a brown puppy.
D.  The boy got a puppy as a birthday gift, and he loved it.One day, Cocoa and I were playing outside.


10. Which word means the opposite of outside?
A.  playground
B.  inside
C.  happy
D.  kitchen
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: