Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Bud, Jan, Lee, Max, and Tara play in the same soccer team. Each player's shirt has a different number on it.

1. Lee said, "My number is the same as the number of fingers on my two hands." Which number is Lee's?
A.  6
B.  10
C.  12
D.  16
2. Max said, “I have the smallest number. You can double my number to get Jan’s number.” Which number is Jan’s?
A.  6
B.  12
C.  13
D.  16
3. Bud said, "I have the largest number." From left to right, which shirt is Bud’s?
A.  the first shirt
B.  the third shirt
C.  the fourth shirt
D.  the fifth shirt
4. Tara's shirt has an odd number on it. From left to right, which shirt is Tara’s?
A.  the first shirt
B.  the third shirt
C.  the fourth shirt
D.  the fifth shirt


5. Robin uses a ruler to measure the crayon in inches. How many inches long is the crayon?
A.  1 inch
B.  2 inches
C.  3 inches
D.  4 inches

6. Symmetry means an object has two matching parts along a line. Which of the following body parts probably has a line of symmetry?
A.  your left hand
B.  your right foot
C.  your nose
D.  your left arm


2, 5, 8, 11, 14, _______

7. The numbers above follow a pattern. If Tina wants to continue the pattern, which number should come next?
A.  15
B.  16
C.  17
D.  18


1 + 3 = 4
4 - 1 = 3
4 - 3 = 1

8. Which of the following number sentences belongs to the fact family above?
A.  4 + 1 = 5
B.  4 + 3 = 7
C.  3 + 1 = 4
D.  1 + 3 + 4 = 8


9. Carla collects buttons. How many more black buttons than white buttons does Carla have?
A.  1
B.  7
C.  6
D.  2


10. There are 40 pages in Mandy’s Amelia Bedelia book. She just finished reading 10 pages. How can Mandy find out the number of pages that she has left to read?
A.  add
B.  subtract
C.  divide
D.  guess


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: