Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Joe has 12 Pokemon cards. He buys 3 more cards from the store, and then he gives 1 to his sister Alice. How many Pokemon cards does Joe have left?
A.  9
B.  14
C.  15
D.  17


July, August, September, _______

2. Valerie sees the months above when she looks through a calendar. Which month comes next?
A.  June
B.  October
C.  November
D.  December


3. Erin has 6 flowers. If she picks 7 more, how many flowers will she have in all?
A.  12
B.  13
C.  14
D.  15


4. Claire's mom gave her 3 pennies. Claire's dad gave her 6 pennies. How many pennies did Claire get in all from her mom and dad?
A.  7 pennies
B.  8 pennies
C.  9 pennies
D.  10 pennies


5. Coach Lee has some basketballs in the gym. Which number sentence describes how many basketballs are in the gym?
A.  3 + 1 + 3
B.  3 + 1
C.  2 + 1 + 1 + 1
D.  6

6. Robert puts 14 gummy bears into two bags. Each bag has the same number of gummy bears. How many gummy bears are in each bag?
A.  8
B.  7
C.  10
D.  14


7. Mina has 6 green apples in a bowl. She wants to split up the apples into three groups with the same number of apples. How many apples will be in each group?
A.  3
B.  6
C.  2
D.  4

8. Sam solved math problems on the chalkboard. Which of the following problems had a wrong answer?
A.  9 + 1 = 10
B.  20 - 8 = 12
C.  3 + 8 = 12
D.  20 + 10 = 30


9. Kendra and Dustin were looking at a picture of flowers. Dustin counted 6 flowers. Kendra told Dustin to count the flowers again. How many flowers did Kendra see in the picture?
A.  10
B.  7
C.  6
D.  5


10. In the picture above, which item is the third from the right?
A.  chicken
B.  tomato
C.  cup
D.  pears


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: