Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The blocks above represent a number. What number is it?
A.  5
B.  14
C.  24
D.  32

2. Oliver collects coins. He puts his coins in treasure boxes and writes the number of coins in each. Looking at the picture above, how many coins has Oliver collected in all?
A.  10
B.  25
C.  100
D.  200
10, 15, 20, 25, _______

3. Iris is skip-counting in math class. What number comes next in this pattern?
A.  26
B.  27
C.  29
D.  30

4. Glen and Tyrone are catching fireflies. Glen has 5 fireflies. Tyrone has 3 more fireflies than Glen. How many fireflies did Glen catch?
A.  3
B.  5
C.  8
D.  10

5. Which of the following number sentences has the same SUM as 7 + 1?
A.  7 – 1
B.  1 + 7
C.  9 - 1
D.  1 + 8

6. There are many animals and plants in the park. How many more bees are there than flowers?
A.  10
B.  7
C.  6
D.  5

7. What number is 2 more than 3 + 3?
A.  8
B.  7
C.  6
D.  5

8. Which addition fact is in the same fact family as 8 – 4 = 4?
A.  4 + 4 = 8
B.  4 - 4 = 0
C.  8 + 0 = 8
D.  6 - 2 = 4

9. Which of the following number sentences has the same difference as 10 – 5?
A.  5 + 1
B.  2 + 2
C.  7 - 2
D.  none of them

10. There were several butterflies sitting on roses. Then, some flew away. Which subtraction sentence describes the picture above?
A.  2 + 4 = 6
B.  6 – 2 = 4
C.  4 - 2 = 2
D.  6 – 4 = 2
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: