Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This is a map of the United States. What is the best unit of measurement to tell the distance between Texas and New York?
A.  miles
B.  quarts
C.  ounces
D.  degrees

2. Cady’s class is learning about part and whole of an object. Her teacher showed them the figure above. What part of the figure is shaded?
A.  one out of ten
B.  one quarter
C.  two out of ten
D.  one half

3. Jason and Mark like to race around the track in P.E. class. Jason finished one lap around the track in 5 minutes. Mark finished in 4 minutes. Who ran faster?
A.  Jason
B.  Mark
C.  It was a tie.
D.  Cannot tell

4. Which pair of circles completes the pattern above?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Annie has $30 in her purse. She spent $4 at the candy store. How much money does she have left?
A.  $34
B.  $30
C.  $26
D.  $20

6. Jenny is watching a movie that is 2 hours long. If the movie started at 1:30 p.m., at what time will the movie end?
A.  2:30 p.m.
B.  3:30 p.m.
C.  3:00 p.m.
D.  3:40 p.m.

7. Which set of numbers is listed from the least to the greatest?
A.  124, 134, 128, 345, 12
B.  345, 134, 128, 124, 12
C.  12, 124, 128, 134, 345
D.  134, 124, 12, 345, 128

8. Aaron, Philip, and Nathan are brothers. Their mother made enough cookies so that each boy had two cookies. How many cookies did she make altogether?
A.  3
B.  4
C.  6
D.  9

9. Find the sum of the addition problem above.
A.  6
B.  7
C.  8
D.  9

10. Dawn’s first grade class is going on a field trip. There were three vans with ten students in each van. How many students from Dawn’s class went on the trip?
A.  10
B.  13
C.  20
D.  30
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: