Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 18


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Jamie's birthday is in March. Her sister's birthday is 2 months later. Which month is Jamie's sister's birthday in?
A.  April
B.  May
C.  January
D.  July


1, 3, 1, 4, 1 ,5, 1, 6, 1, 7, 1, ______

2. Lucy is making a number pattern. If the pattern continues, what number will she write in the blank?
A.  2
B.  8
C.  20
D.  40


3. Ms. Gomez’s class made a graph of the bugs they saw on the playground. How many more than were found?
A.  6
B.  3
C.  2
D.  1

4. Kim did her chores and earned 3 coins, which added up to 16¢. Which 3 coins could they be?
A.  quarter, nickel, penny
B.  nickel, nickel, penny
C.  dime, nickel, penny
D.  dime, dime, nickel


5. What number is shown in the picture model above?
A.  52
B.  142
C.  42
D.  32

6. Which number is 20 less than 52?
A.  32
B.  72
C.  50
D.  48


7. Patrick visited Egypt this past summer. He saw many pyramids. What is likely the shape of the bottom of a pyramid?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. A face of a number cube is the same shape as which of the following?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Wendy wants to buy a bag of chips for 60¢, but she only has 2 quarters and 1 nickel. How much more money does she need?
A.  10¢
B.  
C.  15¢
D.  


10. Yesterday was Ryan’s birthday. He ate a lot of cake. About how much of the cake did he eat?
A.  half
B.  one third
C.  one fourth
D.  one sixth
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: