Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 18


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. If the growing pattern above continues, which picture should come next?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Which of the following numbers shows seventy-five?
A.  57
B.  75
C.  85
D.  95


3. Helen used the inch ruler to measure her hair ribbon. According to the picture above, how long is the ribbon?
A.  2 inches
B.  3 centimeters
C.  3 inches
D.  4 inches

4. Amanda orders 4 boxes of pizza for her birthday party. Each box has 10 slices of pizza. How many slices of pizza are there in all?
A.  4
B.  14
C.  40
D.  44


5. Jim left home at the time shown on the clock. It took him 15 minutes to walk to a swimming pool. What time did he arrive at the pool?
A.  9:15
B.  9:20
C.  9:30
D.  9:45


A, B, C, 1, 2, 3, ___, E, F, 4, ___, 6....

6. Fredy writes a mystery letter-number pattern for Justin to finish. If the pattern above has two blanks to be filled, what are the missing letter and number?
A.  C, 5
B.  D, 5
C.  C, 6
D.  D, 4

7. Christine bought 3 pencils for 75 cents. If she paid with a dollar bill, how much change should she get back?
A.  2 dimes
B.  1 dime and 1 nickel
C.  a quarter
D.  5 pennies


8. It is the end of the school year, and Mrs. Sutton’s class is having a party! There are 18 students in the class. The students and Mrs. Sutton each eat 2 cookies. How many cookies did they eat in all?
A.  18
B.  19
C.  36
D.  38


9. What number does the model above show?
A.  58
B.  62
C.  68
D.  72


49,____, 43, 40, 37,____

10. Which of the following numbers complete the pattern above?
A.  46, 23
B.  46, 34
C.  46, 43
D.  23, 61
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: