Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 17


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following statements is true?
A.  11 - 2 > 9 + 1
B.  3 + 4 < 11 - 1
C.  5 + 6 > 7 + 6
D.  3 + 2 < 10 - 6


30, 25, 20, 15, 10, ______

2. If this pattern continues, what number will come next?
A.  3
B.  5
C.  8
D.  10


3 nickels ______ 1 quarter

3. Look at the money values on both sides. What sign will go in the blank to make this comparison TRUE?
A.  <
B.   =
C.  >
D.  none of them


2 nickels ______ 1 dime

4. Look at the money values on both sides. What sign will go in the blank to make this comparison TRUE?
A.  <
B.   =
C.  >
D.  any of them

5. Jill gave Tommy 8 dinosaur stickers and 2 Star Wars stickers. How many stickers did Jill give Tommy in all?
A.  2
B.  8
C.  10
D.  12

6. Savannah left home at 7:30 a.m. It took her 30 minutes to walk to school. Then, she went to the library for 10 minutes. Finally, she went to her classroom. At what time did Savannah get to her classroom?
A.  7:40 am
B.  8:10 am
C.  8:30 am
D.  8:40 am

7. Danny buys a pen for 40¢. He pays with a $1 bill. How much change will Danny get back?
A.  50¢
B.  40¢
C.  60¢
D.  80¢


8. It is time to eat an afterschool snack of milk and crackers. What time is shown on the clock?
A.  3:30
B.  4:30
C.  5:30
D.  6:20

9. Look at the number sentences below. Which math fact does NOT equal 6?
A.  6 + 0 =
B.  12 - 6 =
C.  14 - 8 =
D.  13 - 5 =

10. In art class, Julissa uses two boxes of crayons. The yellow box has 8 crayons and the brown box has 12. How many more crayons does the brown box have than the yellow?
A.  10
B.  14
C.  2
D.  4
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: