Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 17


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. There are many fun activities at Oak Park. Bobby arrives 30 minutes early for Story Time. At what time did Bobby arrive?
A.  4:30
B.  5:00
C.  5:30
D.  5:20

2. Ashley has 5 Hello Kitty pencils. Her sister gives her 6 more. How many Hello Kitty pencils does Ashley have now?
A.  13
B.  11
C.  9
D.  7

3. Mr. Burton’s class is collecting cans for a food drive. There are 20 students in the class. Each student brings 2 cans each. How many cans did Mr. Burton’s class collect in all?
A.  20
B.  12
C.  40
D.  22


4. James bought 20 peaches. If one bag can hold 5 peaches, how many bags does he need to hold his peaches?
A.  25
B.  20
C.  5
D.  4

5. Sharon wants to measure the size of her computer monitor screen. Which unit of measurement should she use?
A.  meter
B.  inch
C.  foot
D.  yard


6. Parker drew a picture of her house. Which of the following shapes is similar to the top part of the house?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. I am an even number. I am smaller than 10 but bigger than 6. Who am I?
A.  9
B.  8
C.  7
D.  11


9 + 154 ______ 145 + 9

8. Which symbol makes the number sentence above true?
A.  <
B.  >
C.  =
D.  <

9. Angie had a tea party. There were 6 guests. Each guest had 2 cups of tea. Which number sentence shows how many cups of tea her guests had in all?
A.  6 + 2 =
B.  2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =
C.  6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 =
D.  6 + 2 + 2 =

10. Mark and Karl are cleaning up their room. They picked up 16 Wii games and 53 Playstation 3 games. How many video games did they pick up in all?
A.  32
B.  37
C.  69
D.  138
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: