Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 16


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which container can hold more than 1 liter of water?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Look at the following numbers. Which number is the greatest?
A.  21
B.  12
C.  23
D.  13

3. Jamie wants to buy candy. She has 2 quarters, 1 dime, and 2 pennies. How much money does she have altogether?
A.  52 cents
B.  57 cents
C.  62 cents
D.  72 cents

4. Lizzy saves a bunch of coins in a bag. Inside the bag are 6 quarters, 5 dimes, 10 nickels, and 2 pennies. If Lizzy reaches inside the bag without peeking, which coin is she MOST likely to pick?
A.  a quarter
B.  a dime
C.  a nickel
D.  a penny

5. Which addition fact can you use to help you solve the subtraction problem 24 – 6?
A.  16 + 4 = 20
B.  24 + 6 = 20
C.  20 + 4 = 24
D.  18 + 6 = 24

6. Look at the solid figures above. Which of the following is made up of a cylinder and a cone?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Morgan and Zach went to the arcade. Morgan played 3 games and Zach played 4 games. How many games did they play in all?
A.  7
B.  10
C.  9
D.  8

8. Mimi made money by selling lemonade. She made $5 on Saturday and $3 on Sunday. How much money did she make in the two days?
A.  $13
B.  $10
C.  $8
D.  $6

9. It is time for bed. What time does the clock show?
A.  8 o'clock
B.  half past 8
C.  half to 7
D.  9:30

10. Jerry got home from school at 3 o’clock yesterday. He read a book for 1 hour, and then he watched cartoons on Nickelodeon. At what time did Jerry start watching cartoons? Milton got back from school at 3:00 PM yesterday. He read books for about an hour. Then, he watched his favorite cartoon show. About what time did Milton start watching his cartoon show yesterday?
A.  3:30 PM
B.  4:00 PM
C.  4:10 PM
D.  5:00 PM
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: