Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 16


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

This is a chart about people's favorite drinks. Use the information to answer the following questions.

1. Using the chart above, how many more people like sports drinks than juice?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4
2. Which set of tally marks shows the number of people who like water?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. Kenny has the above coins in his wallet. If he buys a chocolate chip cookie for 25¢, how much money will he have left?
A.  55¢
B.  61¢
C.  66¢
D.  51¢


$53

4. Jimmy sees a bike at Target with the price tag above. What is the value of the “3” in the price?
A.  $30
B.  0.3 ¢
C.  $3
D.  53 ¢


5. Erin’s mom got home from work at the time shown on the clock. Then, the family ate dinner 25 minutes later. When did Erin’s family eat dinner?
A.  6:05
B.  6:25
C.  6:30
D.  6:40

6. Which number has the same value as 7 + 8 ?
A.  8
B.  9
C.  15
D.  78


There are 12 monkeys in a tree. 5 monkeys jump off the tree. How many monkeys are still in the tree?

7. Which number sentence can solve the problem above?
A.  12 + 5 = 17
B.  12 - 5 = 7
C.  7 + 5 = 12
D.  17 - 12 = 5


8 days _______ 1 week

8. Which sign can make the comparison above true?
A.  >
B.  <
C.  +
D.  ¢


126, 125, 124, 123, 122, _______

9. If the pattern continues, what number will come next?
A.  221
B.  121
C.  120
D.  110


10. It is a rainy day outside, so Damien starts to measure things for fun. About how many keys long is the pencil above?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: