Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jane gave Meggie one gray fish and three brown fish. How many fish did she give Meggie in all?
A.  13
B.  4
C.  3
D.  2

2. Paul has a bag full of baseball equipment. If he reaches into the bag with his eyes closed, which item is he LEAST likely to grab? The size of the item is not important.
A.  
B.  
C.  
D.  none of them

3. Julia started reading her Harry Potter book from page 4. She has read 2 pages. What page is she on now?
A.  page 4
B.  page 6
C.  page 7
D.  page 5

4. Erica and Jason are playing games at Chuck E. Cheese. Erica won 20 tickets, and Jason won 30 tickets. How many tickets did they win in all?
A.  22
B.  20
C.  50
D.  30

5. Look at the cube trains above. Which cube train has half of the blocks shaded gray?
A.  A
B.  B
C.  C
D.  D

6. Which two numbers have a difference of 15 between them?
A.  93, 117
B.  83, 68
C.  87, 62
D.  100, 87
0, 2, _______, 6, 8

7. If this pattern continues, which number will go in the blank?
A.  1
B.  3
C.  4
D.  5
A, a, B, _______, C, c

8. If this pattern continues, which letter will go in the blank?
A.  A
B.  b
C.  c
D.  g

9. Allison just finished taking her math test. She answered 8 questions correctly and 2 questions incorrectly. How many questions did she answer in all?
A.  8
B.  2
C.  10
D.  6

10. Which math fact does the picture above show?
A.  4 + 1 = 5
B.  3 + 1 = 4
C.  3 - 1 = 4
D.  3 + 1 = 5
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: