Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The 85 first graders at Valley Lake Elementary are going to the Museum of Natural Science. If one bus can hold 30 students, how many buses are needed for the trip?
A.  5
B.  4
C.  3
D.  2

2. Ben is a huge baseball fan. He buys 4 packs of baseball cards. If one pack has 5 cards inside, how many baseball cards did Ben get?
A.  10
B.  20
C.  45
D.  40

3. I am a number greater than 10 and less than 20. You will say my name if you count by fives starting from 5. What number am I?
A.  12
B.  15
C.  16
D.  19
6, 9, 12, _____, _____, _____

4. Savannah is practicing skip counting. If the pattern above continues, which three numbers will come next?
A.  14, 16, 18
B.  16, 20, 24
C.  13, 14, 15
D.  15, 18, 21

5. Delia has 2 quarters, 1 nickel, and 6 pennies to spend at the school carnival. How much money does she have?
A.  56¢
B.  60¢
C.  59¢
D.  61¢

6. Which of the following items is usually heavier than a cup of water?
A.  a tennis ball
B.  a push pin
C.  one gallon of milk
D.  a grape

7. Brianna always helps with chores around the house. Her mom gave her $7 and her dad gave her $9 allowance last month. How much allowance did Brianna get last month?
A.  $11
B.  $14
C.  $15
D.  $16

8. Chris cut a pizza as shown above. If he shares the pizza equally with 3 friends, how many pieces will each kid have?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  8

9. Donna is 5 years old. Next year, she will be double the age of her younger sister. How old will Donna’s sister be next year?
A.  6
B.  4
C.  3
D.  2

10. Kirk collects bouncy balls. He gets 3 bouncy balls from the gumball machine, and his dad gives him 5 more bouncy balls. How many bouncy balls does Kirk have in all?
A.  6
B.  7
C.  8
D.  9
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: