Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Sam saw 12 robins in a tree. Four of them flew away. How many robins were still in the tree?
A.  12
B.  10
C.  8
D.  9

2. Looking at the ruler above, about how long is the pencil?
A.  10 cm
B.  13 inches
C.  16 cm
D.  16 inches

3. Which addition fact is in the same fact family as 12 – 4 = 8?
A.  8 – 4 = 4
B.  12 – 8 = 4
C.  8 + 4 = 12
D.  12 + 8 = 20

4. Kristine is sorting shapes in math class. How many of these shapes have 4 sides?
A.  3 out of 6
B.  2 out of 6
C.  4 out of 6
D.  1 out of 3

5. The difference of 12 – 9 = ______.
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5

6. Ms. Rockwell’s class eats lunch at noon. Which of the clocks below shows the time they start their lunch?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Brianna has been saving some quarters so she can buy some silly-band bracelets that cost 75¢. How many quarters does she need to buy the bracelets?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  5

8. Doreen has 20 books. 12 of them are non-fiction books, and the rest are fiction. Which number sentence tells the number of fiction books she has?
A.  20 + 12 = 32
B.  20 - 12 = 9
C.  20 - 12 = 8
D.  20 - 10 = 10

9. Which of the following numbers has 7 tens and 2 ones?
A.  27
B.  35
C.  72
D.  702

10. Elysia made 12 cupcakes. If each of her 4 family members ate 1 cupcake, how many cupcakes would be left?
A.  4
B.  1
C.  8
D.  11
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: