Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 1

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Megan has 12 candy canes. She gives 5 of them to her brother. Which number sentence shows how many candy canes Megan has left?
A.  7 - 5 = 2
B.  5 + 7 = 12
C.  12 + 5 = 17
D.  12 - 5 = 7

2. Rachel has 2 quarters, 2 dimes, and 1 nickel. How much more money does she need to save if she wants to buy a $1 bag of gummy worms?
A.  25 ¢
B.  20 ¢
C.  15 ¢
D.  10 ¢

3. Helen made 5 bead necklaces. She wanted to make one necklace for each of her 7 friends. How many more necklaces does she need to make?
A.  12
B.  9
C.  7
D.  2

4. Juan has 68¢ to spend at Toys ‘R’ Us. Using the price tags above, which two toys can Juan buy?
A.  ladybug and ball
B.  flashlight and dinosaur
C.  ball and flashlight
D.  dinosaur and ladybug

5. Gina drew a set of squares in art class. How many small squares are shaded?
A.  10
B.  6
C.  5
D.  4

6. Which of the following facts is in the same fact family as 11 – 4 = 7?
A.  7 - 4 = 3
B.  11 + 7 = 18
C.  6 + 5 = 11
D.  4 + 7 = 11

7. During her trip to America, Lily collected the coins you see above. How much are the coins worth?
A.  88 ¢
B.  95 ¢
C.  90 ¢
D.  76 ¢

8. How long is the crayon in centimeters?
A.  2 cm
B.  4 cm
C.  5 cm
D.  7 cm

9. On Saturday, 35 children went to Sea World. On Sunday 12 more children went to Sea World. How many children went to Sea World during those two days?
A.  35
B.  47
C.  12
D.  23

10. What is the value of 5 in 152?
A.  five hundred
B.  fifty
C.  fifty-two
D.  five
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: